Regulamin

REGULAMIN

 1. Poniższy regulamin, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki klientów gabinetu „Klinika Twojej Diety”, świadczącego usługi z zakresu doradztwa żywieniowego oraz usług dietetycznych, działającego w Częstochowie przy ul.Dąbrowskiego 15/22.
 2. Każdy Klient Kliniki Twojej Diety zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Za klienta uważa się każdą osobę korzystającą z usług Kliniki Twojej Diety.
 4. Klientem Kliniki Twojej Diety może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Wszystkie usługi świadczone przez gabinet Klinika Twojej Diety są odpłatne. Cennik usług oferowanych przez Klinikę Twojej Diety dostępny jest w siedzibie gabinetu oraz na stronie internetowej www.klinikatwojejdiety.pl.
 6. Opłaty za usługi świadczone przez Klinikę Twojej Diety pobierane są w dniu konsultacji.
 7. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. 793 979 676 lub online:www.klinikatwojejdiety.pl.
 8. W przypadku rezygnacji z wizyty Klient ma obowiązek poinformować o tym pracownika Kliniki Twojej Diety co najmniej dzień przed ustalonym terminem.
 9. Klient powinien poinformować specjalistę Kliniki Twojej Diety o wszelkich chorobach idolegliwościach zdrowotnych. Przed przystąpieniem do korzystania z usług gabinetu Klinika Twojej Diety Klient powinien ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
 10. Klient jest świadomy, że przygotowany dla niego program żywieniowy i treningowy przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny oraz że dostarczone przez gabinet Klinika Twojej Diety zalecenia dotyczące zmiany trybu życia nie są jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez klienta.
 11. Klient korzystający z usług treningów personalnych,treningów pokazowych oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Klient z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem idostarczyć zaświadczenie lekarskie. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego, klient ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 12. W przypadku pogorszenia się samopoczucia w trakcie treningu klient powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i poinformować trenera Kliniki Twojej Diety o zaistniałej sytuacji.
 13. Klienta korzystającego z usług treningów personalnych, obowiązuje regulamin siłowni, stadionu lub klubu fitness, w którym odbywają się ćwiczenia.
 14. Klinika Twojej Diety nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania ćwiczeń oraz z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez gabinet Klinika Twojej Diety.
 15. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 16. Klient jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez Klinikę Twojej Diety materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 17. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.